MEMBER

Member

CEO

Hirokazu Takei

Creators Base

Hideyasu Suzuki

Creators Base

Akinobu Shimoju

Creators Base

Miki Saito

Creators Base

Tomoko Asai

Creators Base

Kaori Kameda

Creators Base / Corporate

Hiroaki Takei

Photographer

Mume Takahashi

Designer

Sara Kobayashi

Designer

Koyuki Takagi

Customer Success

Takaya Sato

Customer Success

Chihiro Kashimada

Customer Success

Hanaka Joho

Projects

Saki Nishioka

Projects

Mikoto Hamamoto

Engineer

Hideki Nakayama

Engineer

Kenji Wada

Editor

Takuro Komatsuzaki

Editor

Kaori Saneshige

Intern

Hikaru Ikura

scroll next

COMPANY